Soap soap 1024x256 - صابون پسشور

جهت کامل شدن پروسه رنگرزی راکتیو ، یک شستشوی خوب در انتهای رنگرزی باید انجام شود. صابونهای پس شوی جهت شستشوی نهایی رنگهای راکتیو استفاده می شود.

این صابونها رنگهای اضافی و فیکس نشده و رنگهای هیدرولیز شده را از سطح کالای پنبه ای جدا نموده و به حالت دیسپرس در می آورند و مانع از رسوب مجدد رنگ روی پارچه می گردند.
جهت داشتن ثباتهای تری و شستشویی مطلوب و رنگرزی یکنواخت ، شستشوی نهایی رنگهای راکتیو ضروری می باشد.
با شستشو رنگهای اضافی، ثبات مالشی و تری و درخشش رنگ پارچه نیز افزایش می یابد.
این پروسه شستشو با آب جوش و صابون، آب سرد و آب جوش انجام می گیرد.

soap01 - صابون پسشور