درباره ما

ناصر مهدی لو

تکنسین فنی کارخانه

تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۵/۱۹

مدرک تحصیلی: سیکل

سابقه فعالیت تخصصی: ۹ سال