narmkon 1024x256 - نرمکن
از آنجا که پارچه های نساجی طی فرآیندهای پخت و رنگرزی و تکمیل تحت شرایط مکانیکی مختلف و پروسه های شیمیایی گوناگون قرار می گیرند، دارای زیر دست سفت و خشن می باشند.

جهت غلبه بر این عیب استفاده از نرمکن ها ضروری می باشد.

نرمکن ها مواد شیمیایی هستند که جهت ایجاد زیردست نرم وخوشایند، افزایش خاصیت آویزشی و ابریشمی و ایجاد قابلیت دوخت پذیری و برش پذیری استفاده می شوند.

این مواد شیمیایی می توانند ویژگی هدایت الکتریکی نیز داشته باشند.

softer02 - نرمکن