Ferdan Fix Fixing Agent For Reactive Dye

  • این محصول سبب افزایش ثبات شست پارچه های رنگ شده با رنگزای راکتیو می گردد.
  • بدون کف بوده و بر روی زیر دست پارچه تاثیری ندارد.
  • در هر دو سیستم ممتد و رمق کشی قابل مصرف می باشد.
  • در محیط های حاوی الکترولیت، قلیایی و اسیدی ضعیف، تا دمای 50 درجه سانتی گراد پایداراست.

کاربرد و نحوه مصرف

1- سیستم رمق کشی:

Ferdan Fix : گرم بر لیتر 1-2

PH حمام : 4-5

دمای حمام : 50-45 درجه سانتی گراد

مدت زمان : 20 دقیقه

2- سیستم مداوم :

Ferdan Fix : گرم بر لیتر 10-18

PH حمام : 4-5

میزان برداشت : 65-75

شرایط نگهداری

  • در ظروف پلمپ و دمای اتاق به مدت 6 ماه قابل نگهداری است.
  • به دور از یخزدگی و نور مستقیم خورشید قرار گیرد.
  • بعد هربار مصرف درب محصول بسته شود و طوالنی مدت در معرض هوا قرار نگیرد.

توجه

  • قبل از مخلوط کردن این محصول با سایر مواد شیمیایی و استفاده از آن در غیر از موارد ذکر شده در بروشور، بایستی در آزمایشگاه ارزیابی گردد.
  • این محصول در دمای 45 درجه سانتی گراد حل شده و کامل مخلوط گردد، سپس مورد استفاده قرار گیرد.
  • دقت شود هنگام استفاده از این محصول توسط اپراتور، ظرف، آغشته به مواد آنیونیک نباشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferdan Fix Fixing Agent For Reactive Dye”