Higuard NS High Tech Products

  • قابلیت دیسپرسیون بالا و پایداری زیاد در سیستم پد
  • مقاوم در برابر مواد خشک شویی
  • قابل استفاده با انواع مواد تکمیلی در یک حمام فولارد
  • بهبودی و افزایش ثبات رنگی
  • عدم نیاز به پخت با دمای بالا
  • غیر قابل اشتعال
  • مناسب برای کار در سیستم WFA و سازگار با مواد WEKO

این ماده عاری از مواد PFOA , PFOS ,APEO  است که برای تکمیل انواع پارچه بنابه درخواست و کارایی مورد نظر مصرف میشود.

HIGH GUARD KC 20

، ۱۵-۵۰ گرم برلیتر

PH: 5

Pick up %   : 60 -70

به مدت 3-2 دقیقه در دمای C  120۰  باید خشک شود و دردمای °C180۰-۱۶۰  به مدت ۱ دقیقه فیکس شود.

در بشکه های پلاستیکی ۱۲۰ کیلویی بسته بندی میشود و در محیط خنک به مدت ۱ سال در بشکه ی پلمپ قابل نگه داری است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Higuard NS High Tech Products”