Lord Green Sequestering Agent

  • این سختی گیر مخصوص مناطقی است که سختی کلسیم و منیزیم در آب زیاد می باشد و با توجه به قدرت حذف این عناصر در آب در نوع خود سختی گیر منحصربه فردی بشمار میرود.
  • با توجه به PH ماده  Lord Greenیک عامل  بسیار مؤثر و با کمترین اثر مشکلزا در فرآیندهای سفیدگری، رنگرزی و شست وشوها میباشد.
  • این ماده می تواند درهمه فرآیندهای سفیدگری ورنگرزی بخاطرداشتن خواص دیسپرس کنندگی و سختی گیری بطورکامل در نرم کردن آب سخت، مصرف شود.
  • این ماده درفرآیند سفیدگری ورنگرزی با یونهایی که باعث سختی آب میشوندکمپلکس قوی تشکیل داده و از رسوب این مواد برروی سطح پارچه و ماشین آلات جلوگیری میکند و این حالت باعث شفافیت بیشتر رنگ میشود.
  • همچنین بخاطرداشتن خواص دیسپرس کنندگی بالا ازنشستن ذرات رنگ فیکس نشده و از دوباره تجمع یافتن رنگ برروی سطح پارچه جلوگیری میکند.
  • این ماده بایونهای فلزی موجود درساختار رنگ پیوند برقرار نمی کند و حلالیت رنگ را نیز افزایش میدهد.
  • Lord Green یک شستشودهنده خوب برای پارچه های چاپ شده با راکتیو دیسپرس و مخلوط رنگها میباشد و از نشستن رنگ برروی سطوح سفیدچاپ جلوگیری میکند.
  • در11- 10=PH، یک گرم ازمخلوط 20% این ماده می تواند 435- 545 میلی گرم یون کلسیم و 60-50 میلی گرم یون آهن را جذب کند.

کاربرد و نحوه مصرف

سیستم ممتد:

PAD- BATCH   3-2 g/l

PAD-ROLL   1-1.5 g/l

PAD-STEAM   2-2.8 g/l

سیستم رمق کشی:

در ماشین جت و  Over flow مقدار 1 -0.7 گرم بر لیتر پیشنهاد میشود.

رنگرزی راکتیو:

پیشنهاد میشود که  ۱– ۰.۷ گرم برلیتر از این ماده جهت شفافیت رنگ استفاده شود.

شرایط نگهداری

درظروف پلمپ و در دمای اتاق بمدت ۶ ماه قابل نگهداری است و بسته بندی در بشکه های ۱۱۰ کیلویی پلاستیکی میباشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lord Green Sequestering Agent”