Sanli Soft Conc Silicone Softener

  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc با استفاده از جدیدترین پایه ی امولسیفایر ها و تنزید ها تولید گردیده است.
  • کلیه ی مواد مصرف شده در ساخت این ماده کاملا دوستدار محیط زیست میباشد.
  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc در برخی از پارچه ها کمی خاصیت الاستیکی میبخشد.
  • به راحتی مورد مصرف قرار می گیرد و امکان رقیق سازی و استفاده از آن در خطوط تولید امکان پذیر می باشد.
  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc در محیط اسیدی تا دمای °C90-95 و در محیط قلیایی تا دمای°C 65-70 پایدار میباشد.
  • ماده ی نام برده در دمای محیط از PH 4-12 پایدار است.
  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc در برابر اثر زردی از ثبات خوبی برخوردار است.
  • با توجه به نحوه ی تولید، این نرمکن فاقد اثر لکه گذاری در شرایط مذکور می باشد.

کاربرد و نحوه مصرف

با توجه به زیر دست و میزان نرمی، بصورت مستقیم بمیزان ۱:۲ تا ۱:۳ رقیق شده و مصرف گردد.

بسته بندی

در بشکه های ۱۱۰ کیلویی موجود می باشد.

نحوه نگهداری

درظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ ماه قابل نگهداری است.

درصد ماده خشک

38%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sanli Soft Conc Silicone Softener”