Super Van Washing Agent

  • صابون پسشور SUPER VAN می تواند در همه فرآیندهای سفیدگری و رنگرزی بخاطر داشتن خواص یکنواخت کنندگی، دیسپرس کنندگی، سختی گیری و بطورکامل نرم کردن آب سخت، مصرف شود.
  • ای ماده فاقد هرگونه کف مزاحم در کلیه پروسه ها است.
  • با توجه به PH  ماده  SUPER VANیک عامل  بسیار مؤثر با کمترین اثر مشکلزا در فرآیند های سفیدگری، رنگرزی و شست وشو ها میباشد.
  • این ماده درفرآیند سفیدگری و رنگرزی با یونهایی که باعث سختی آب میشوندکمپلکس قوی تشکیل داده و ازرسوب این مواد برروی سطح پارچه وماشین آلات جلوگیری میکند در نتیجه باعث شفافیت بیشتر رنگ میشود.
  • همچنین بخاطرداشتن خواص دیسپرس کنندگی بالا ازنشستن ذرات رنگ فیکس نشده و از تجمع دوباره رنگ برروی سطح پارچه جلوگیری میکند.
  • صابون پسشور SUPER VAN بایونهای فلزی موجود در ساختار رنگ پیوند برقرار نکرده و حلالیت رنگ را نیز افزایش میدهد.
  • صابون پسشور SUPER VAN یک شستشو دهنده خوب برای پارچه های چاپ شده با رنگزای راکتیو ، دیسپرس و مخلوط است؛ از نشستن رنگ برروی سطوح سفیدچاپ جلوگیری بعمل می آورد.
  • این ماده خواص کمی ازضدخوردگیهارادارامیباشد.
  • بعلت چند منظوره بودن این ماده نگهداری و انبارداری آن راحت بوده و در هزینه ها صرفه جویی میشود.

کاربرد و نحوه مصرف

به نسبت 1:4-1:5 رقیق شده و پیشنهاد میشود وابسته به رنگ و سختی آب g/l 1-0.5 مصرف شود.

شستشوی پس از رنگرزی

پس از رقیق شدن به نسبت ۱:۶ -۱:۸ مصرف گردد.

شرایط نگهداری

درظروف پلمپ و در دمای اتاق بمدت ۶ ماه قابل نگهداری است و بسته بندی در بشکه های ۱۱۰ کیلویی پلاستیکی میباشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Super Van Washing Agent”