اتوماسیون | کهن تاج کیمیا

سیستم دوزینگ مواد پودری تمام اتوماتیک

سیستم تزریق چند خطی

CDD

سیستم اتوماسیون انحلال و توزین رنگ پودری

TBT

سیستم دخیره و توزین رنگزای پودری