رنگ های JAKAZOL VS

رنگ های JAKAZOL VS راکتیو بر پایه وینیل سولفون (vinylsulphone) جهت رنگرزیِ شید های متوسط تا تیره

رنگ های JAKAZOL VS
 • خصوصیات

1.طیف رنگی گسترده محصول

2.ثبات شستشویی خوب

3.قابلیت برداشت

رنگ های متوسط:

       Jakazol Golden Yellow HRNL 150

       Jakazol Brilliant Red RB 133

        Jakazol Blue BB

رنگ های روشن:

Jakazol Golden Yellow HRNL 150

Jakazol Orange 3R

 Jakazol Blue BB

رنگ های تیره:

        Jakazol Golden Yellow HRNL 150

        Jakazol Brilliant Red RB 133

        Jakazol Black ES-B

رنگ های مکمل:

Jakazol Yellow GR

Jakazol Yellow GL

Jakazol Brilliant Blue R-SP

 Jakazol Turquoise PG

 Jakazol Navy Blue GG

Jakazol Green 6B

Jakazol Turquoise WLT

رنگ های JAKAZOL VS
 • ویژگی های عمومی

شرایط نگهداری:

رنگزا های Jakofix و Jakazol پایداری خوبی در شرایط معمولی انبار دارند. توصیه می شود این محصولات پس از مصرف در بسته بندی های محکم و در هوای خنک و خشک نگهداری شود.

آماده سازی:

کالایی که برای رنگرزی استفاده می شود باید pH خنثی و همچنین جذب بالایی داشته باشد. هرگونه ناخالصی و همچنین مواد روغنی روی کالا (پارچه ای که میخواهد بر روی آن رنگرزی انجام شود) باید بخوبی پاک شود. هر میزان از پراکسید که ممکن است از مرحله پخت و سفید گری بر روی کالا مانده باشد باید به طور کامل زدوده شده تا موجب رنگرزی نایکنواخت نگردد.

سختی آب:

این موضوع حائز اهمیت است که برای جلوگیری از رسوب نمک کلسیم در شرایط قلیایی حتما از آب نرم استفاده شود. از عملیات سختی گیری آب میتوانید استفاده کنید تا آب را نرم و یون های فلزی موجود در آب را از بین ببرید.

محلول سازی:

بهترین روش جهت حل کردن پودر رنگ استفاده از آب داغ (بهتر است دمای آن بیشتر از 80 درجه سانتی گراد و 176 درجه فارنهایت نباشد) با توجه به وزن آب و سرعت بالای میکسر در 10 مرحله است. جهت جلوگیری از هیدرولیز رنگ پیشنهاد میشود که از آب باpH  خنثی یا کمی اسیدی استفاده شود.

پایداری در حمام:

محلول های خنثی که در مخزن ها وجود دارند در دمای اتاق حدودا 25 ± 2°C حداکثر تا 8 ساعت پایدار میباشند. نوع، میزان قلیا و درجه دمای محلول های موجود در مخزن میزان پایداری حمام رنگرزی را تعیین میکند.

عملیات برداشت:

در محیط خنثی:  15% رنگالیت برای احیای آب مورد نیاز است.

در محیط قلیایی: رنگالیت20%، کربنات سدیم 10%، پتاسیم کربنات 10%، تیتایم دی اکسید 10%،  OBA2%

روش های رنگبری:

روش اول: سود سوز آور 15 ml/l ، سدیم هیدرو سولفیت 5g/l ، L:R  1:20  ، 30 دقیقه در دمای 90 درجه سانتی گراد

روش دوم : سدیم هیپو کلریت (موجود در کلرین 5 g/l  ) ، pH 10-11، L:R  1:20، 30 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد

خنثی سازی با 1g/l  سدیم بی سولفات در دمای 40 درجه سانتی گراد برای 10 دقیقه

روش سوم: ابتدا رنگبری به روش دوم و در ادامه روش اول انجام شود.

نتیجه: قدرت رنگزا با نمونه اولیه آن مقایسه شود.

 

 

رنگرزی به روش رمق کشی گرم 

فرآیند ایزوترمال

رنگ های JAKAZOL VS

فرآیند افزایش دما

رنگ های JAKAZOL VS

فرآیند مهاجرت

رنگ های JAKAZOL VS

A.دوزینگ مواد کمکی    B.دوزینگ رنگزا

C.دوزینگ نمک            D.دوزینگ کربنات (حالت قلیایی)

جدول نمک و کربنات

 

رنگ %

 

نمک (g/l)

 

سدیم کربنات (g/l)

ترکیب قلیا
سدیم کربنات (g/l) سدیم هیدروکسید50%

(ml/l)

<0.1 20 5 5 0
0.1-0.5 20-25 5-7 5 0.6-0.75
0.5-1 25-40 7-10 5 0.75-0.9
1-2 40-50 10-13 5 0.9-1.2
2-3 50-60 13-15 5 1.2-1.5
3-5 60-80 15-20 5 1.5-2
>5 80-100 20 5 2

توجه: برای شیدهای با رنگ فیروزه ای و پارچه های ویسکوز ریون و مرسریزه شده روش مهاجرت توصیه می شود.

جدول نمک و کربنات برای پارچه های ویسکوز و پنبه مرسریزه شده

رنگ% نمک (g/l) سدیم کربنات (g/l)
0.1> 20 3
1 0.1 30 – 20 5 – 4
2 – 1 40 – 30 7 – 5
3 – 2 50 – 40 8 – 7
5 – 3 50 10 – 8
5< 60 10

جدول نمک و کربنات برای رنگ آب فیروزه ای

رنگ% نمک (g/l) سدیم کربنات (g/l)
0.1> 15 5
0.5 0.1 20 5 – 7
    1 0.5 25  7 – 10
2 – 1 40 10 – 13
3 – 2 50 13 – 15
5 – 3 60 15 – 20
5< 80 20

* نمک گلوبر برای رنگ های فیروزه ای، سبز، آبی شالی و شید های حساس پیشنهاد می شود.

شست و شو در سیستم رمق کشی:

در دمای اتاق آبکشی را انجام دهید یا با آب گرم حدود 50 درجه سانتی گراد برای 10 دقیقه.

خنثی سازی با استیک اسید pH 6 -6.5.

شست و شو با صابون پسشور به مقدار X g/l در دمای 90 – 95 درجه سانتی گراد به مدت 10 الی 20 دقیقه.

شست و شو با آب داغ (70 الی 80 درجه سانتی گراد) به مدت 10 دقیقه.

شست وشو در دمای محیط (اتاق) به مدت 10 دقیقه.

خنثی سازی مجدد با استیک اسید در pH 6-6.5  (در صورت نیاز ).

**برای شید های تیره بهتر است دو برابر صابون پسشور استفاده کنید تا ثبات بالا تری حاصل شود.

 

 

رنگرزی به روش COLD – PAD – BATCH

رنگ های JAKAZOL VS

فرآیند

بهترین حالت پد کردن در دمای 25 ± 2°C حاصل می شود. برای اطمینان از انتقال سریع محلول رنگ، غلتک باید در مخزن پایین که حاوی مقدار کمی محلول رنگ است قرار بگیرد. بهترین زمان برای غوطه وری پنبه بین 1 الی 2 ثانیه و برای ویسکوز ریون بین 2 الی 4 ثانیه می باشد.

در این فرآیند از سه روش رنگرزی (سیلیکات گرم، سرد و بدون سیلیکات) معمولا استفاده می شود که باتوجه به شرایط محیطی مورد استفاده قرار میگیرد. نسبت رنگ به قلیا باید همواره 4:1 و دمای پد کردن 25 ± 2°C باشد. افزایش دما ممکن است باعث اختلال در ثبات و پایداری حمام شده و کاهش دما در هنگام رول پیچ کردن پارچه بعد از رنگرزی موجب کاهش ثبات رنگ بر روی پارچه شود.

پروسه شست و شو

سیلیکات گرم و سرد

 • سرد (آب نرم)
 • سرد (آب نرم)
 • C 60° (آب نرم)
 • C60° (آب نرم)
 • C°95 (آب نرم/صابون پسشور)
 • C°95 (آب نرم / صابون پسشور)
 • C°95 (آب نرم)
 • سرد (آب نرم + استیک اسید pH 5-6 )

بدون سیلیکات

 • C 50° (آب نرم)
 • C60° (آب نرم + استیک اسید pH 5-6)
 • C°95 (آب نرم/صابون پسشور)
 • C°95 (آب نرم / صابون پسشور)
 • C°95 (آب نرم / صابون پسشور)
 • C° 80 (آب نرم)
 • C° 60 (آب نرم)
 • سرد (آب نرم + استیک اسید pH 5-6 )

 

 

سیستم قلیایی (پد بچ)

روش گرم

دمای پد کردن بین 25تا30 درجه سانتی گراد

رنگ g/l

 

5 10 20 30 40 50 80 100<
سدیم سیلیکات

Be ° 37-40

ml/l 100 100 100 100 100 100 100 100
سدیم هیدروکسید 50% ml/l 4 6 7 9 9 10 11 14

روش سیلیکات سرد

دمای پد کردن بین 25تا30 درجه سانتی گراد

رنگ g/l

 

20> 30 40 50 60 70 80-100
سدیم سیلیکات

Be ° 37-40

ml/l 50 50 50 50 50 50 50
سدیم هیدروکسید 50% ml/l 4 6 7 9 9 10 11

روش بدون سیلیکات

دمای پد کردن بین 25تا30 درجه سانتی گراد

رنگ g/l

 

20 40 60 80 100 100<
سدیم کربنات ml/l 30 30 30 30 30 30
سدیم هیدروکسید 50% ml/l 4 6 8 10 12 14

 

 

رنگرزی به روش pad dry chemical pad steam dyeing

رنگ های JAKAZOL VS
 رنگ     (g/l) 20> 20-40 40<
کربنات  (g/l) 20 20 20
  سدیم هیدروکسید 50% (ml/l) 3 4 6

 

 

رنگرزی به روش pad dry steam 

رنگ های JAKAZOL VS
 رنگ     (g/l) 20> 20-40 40<
کربنات  (g/l) 20 20  20

 

 

رنگرزی به روش pad dry thermofix 

رنگ های JAKAZOL VS
 رنگ     (g/l) 10> 10 50
 کربنات  (g/l) 20 10-50 100
اوره  (g/l) 20 50<  150

 

 

pad humidification – fix process

رنگ های JAKAZOL VS
 رنگ     (g/l) 20> 20-40 40-60 60<
 کربنات (g/l) 20 20 20 20
  سدیم هیدروکسید (g/l) 5 9 12 14

 

 

فرایند شست و شو

رنگ های JAKAZOL VS
دانلود کاتالوگ 1 دانلود کاتالوگ 2

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رنگ های JAKAZOL VS”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.